☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w  Olsztynie

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kolejność załatwiania spraw i ich rozstrzygania

Sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). (wyciąg)

 

Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw]

§  1.  Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§  2.  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§  3.  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§  3a.  Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

§  4.  Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.

§  5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Wytworzył:
WUP w Olsztynie - Anna Dobrzyńska
Udostępnił:
Marcin Fuśnik
(2010-04-09 10:42:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Bals
(2019-06-10 14:22:37)
 
 
liczba odwiedzin: 3334292

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X