☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Piątek 30.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawy prawne

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.);
 2. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1100), zwanej dalej „Ustawą”;
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305);
 5. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057);
 6. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.);
 7. Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 220);
 8. Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 7);
 9. Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 669);
 10. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą COVID-19;
 11. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 885 t.j.);
 12. Przepisów prawa wspólnotowego;
 13. Regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń, umów dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokumentów programowych i zawartych porozumień;
 14. Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/772/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie;
 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 16. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 40/446/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
Wytworzył:
WUP w Olsztynie - Anna Dobrzyńska
Udostępnił:
Ejsymont Krzysztof
(2003-09-17 11:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bals Marek
(2021-08-19 11:49:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 734765